Que significa...?

 • Aforro neto

  A magnitude do aforro neto é un indicador da situación financeira da entidade local, da capacidade de poder atender no seu vencemento a carga financeira do endebedamento. Calcúlase da seguinte maneira: suma dos ingresos liquidados correspondente a impostos, taxas e prezos públicos, transferencias correntes e ingresos patrimoniais, menos os gastos relativos a persoal, bens correntes e servizos e transferencias correntes (non se contemplan os gastos financiados con remanente de tesourería para gastos xerais). A este resultado ténselle que restar a anualidade teórica de amortización correspondente aos préstamos concertados a longo prazo e aos avais a terceiros pendentes de reembolsar.
 • Capacidade de financiamento

  A capacidade ou necesidade de financiamento dun Concello mídese como a diferenza entre os ingresos non financeiros e os gastos non financieiros. Cando o resultado é positivo (capacidade de financiamento), indica que a entidade ten capacidade de financiamento ou superávit de orzamento non financeiro. En cambio, se o resultado é negativo, indica que a entidade necesita financiamento, é dicir, que ten que recorrer ao endebedamento.
 • Clasificación económica do orzamento de gasto

  A clasificación económica do orzamento do gasto informa de como se gasta, é por este motivo que os créditos do orzamento de gasto ordénanse segundo a súa natureza económica, distinguindo entre os créditos destinados a operacións correntes, como os gastos necesarios para o funcionamento dos servizos públicos (gastos de personal e bens e servizos), os créditos destinados a operacións de capital (como os gastos en investimentos reais) e os créditos destinados a operacións de caracter financeiro (como as amortizacións dos préstamos que recibiron as entidades locais).
 • Clasificación orgánica do orzamento do gasto

  A clasificación orgánica do orzamento do gasto informa de que unidade orgánica do Concello xestiona o gasto, é dicir, que área ou servizo é o responsable da execución do mesmo. Esta clasificación é opcional.
 • Clasificación por programas do orzamento do gasto

  A clasificación por programas do orzamento do gasto informa sobre a finalidade e os obxectivos dos créditos que con eles deséxanse conseguir.
 • Como se clasifica o orzamento de ingresos

  O orzamento de ingresos pódese clasificar de acordo coa seguinte clasificación:
  • Clasificación económica, que presenta a información segundo a natureza económica dos dereitos orzamentarios.
  • Clasificación orgánica, que informa sobre quen ingresa. As entidades locais poden clasificar os ingresos atendendo a súa propia estrutura. É unha posibilidade que teñen as entidades locais e, por tanto, unha clasificación de carácter opcional.
 • Como se clasifica o orzamento do gasto

  Os gastos do orzamento clasifícanse de acordo a tres clasificacións diferentes:
  • Orgánica: que informa de quen realiza o gasto.
  • Por programas, que informa sobre en que se gasta, é decir, a finalidade do gasto.
  • Económica, que informa sobre como se gasta, sobre a natureza económica do gasto.
 • Contribucións especiais

  Cando o Concello realiza obras públicas ou establece servizos dos cales o cidadán obtén un beneficio ou incrementa o valor dos seus bens, pódense esixir contribucións especiais.
 • Débeda viva

  A débeda viva é a totalidade da débeda pendente de pagar que ten o Concello procedente de préstamos a longo prazo con entidades financeiras e avais, é dicir, é o capital pendente de amortizar mais os intereses xerados.
 • Imposto de actividades económicas

  O IAE é un imposto directo, real e obrigatorio, que grava a realización de calquera tipo de actividade económica, tanto se é exercida por unha persoa física coma xurídica. Teñen que pagar este imposto as empresas ou entidades que obtiveron unha cifra neta de negocio igual ou superior ao millón de euros durante o penúltimo exercicio. A xestión deste imposto compártea o concello e a Administración tributaria do Estado.