Que significa...?

 • Imposto de vehículos de tracción mecánica

  O imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) é un tributo directo que grava a titularidade dos vehículos aptos para circular por vías públicas. Teñen que pagar anualmente este imposto os propietaros de vehículos dados de alta. A xestión deste imposto é integramente municipal.
 • Imposto sobre bens inmobles

  O IBI é un imposto municipal, directo, real, obxectivo, periódico e obrigatorio, que grava o valor dos bens inmobles. Están obrigados a pagar este imposto os propietarios, usufructuarios ou concesionarios de calquera ben inmoble ou propiedade (piso, praza de garaxe, trasteiro, tenda, casa, despacho, etc...). En caso de transmisión, o novo propietario ten que pagar o imposto a partir do ano seguinte. A xestión deste imposto compártea o concello e a Administración tributaria do Estado.
 • Imposto sobre construcións, instalacións e obras

  O ICIO é un tributo municipal que os Concellos poden esixir se previamente aprobárono na Ordenanza fiscal correspondente. O ICIO tense que pagar pola realización dentro do termo municipal de calquera construción, instalación ou obra para a cal se requira obter unha licenza urbanística ou presentar unha declaración responsable ou unha comunicación previa. A xestión deste imposto é integramente municipal.
 • Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana

  O IIVTNU é un tributo directo que grava o incremento de valor que experimentou un terreo mentres unha persoa foi propietaria dun piso, aparcadoiro, trasteiro, local, terreo, etc... Ten que pagar este imposto a persoa que vende un piso, unha praza de garaxe, un trasteiro, unha tenda, unha casa, etc..., polo incremento do valor que experimentou o terreo mentres foi propietario. No caso de herdanza ou doazón, é o novo propietario quen ten que pagar o imposto. A xestión deste imposto é integramente municipal.
 • O orzamento municipal

  O orzamento dun Concello é un documento que se aproba polo Pleno e especifica os gastos que como máximo se realizarán durante o exercicio e os ingresos que se prevén obter durante o mesmo período. Todas as entidades locais están obrigadas a aprobar o seu orzamento do ano no derradeiro trimestre do ano anterior. Desta maneira o 1 de xaneiro de cada ano teñen que ter o seu orzamento aprobado. Con todo, se ao comezar o ano non aprobasen o orzamento, a normativa estabelece que se prorroga automaticamente o do exercicio anterior.
 • Período medio de pago

  O indicador Período medio de pago (PMP) mide o período de pago aos provedores que prestan servizos ao Concello (segundo a normativa vixente este período non pode superar os 30 días).
 • Regra do gasto

  A regra do gasto establece un teito de gasto para o orzamento das Administracións públicas. A normativa vixente establece que o gasto computable do orzamento do Concello non pode superar a taxa de referencia do produto interior bruto (PIB) a medio prazo.
 • Remanente de tesourería para gastos xerais

  O remanente de tesourería para gastos xerais forma parte do estado de liquidación do orzamento e é a suma dos dereitos pendentes de cobro (do mesmo exercicio e do anterior) mais os fondos líquidos de tesourería e menos os créditos pendentes de pago (do mesmo exercicio e do anterior). Todo e a definición do remanente líquido de tesourería"
 • Resultado orzamentario axustado

  O resultado orzamentario axustado forma parte do estado de liquidación do orzamento e é a diferenza entre os dereitos de cobro que se liquidaron no exercicio e as obrigacións de pago recoñecidas no mesmo período. Por tanto, é unha magnitude que reflicte o superávit ou déficit do exercicio do Concello. O resultado orzamentario tense que axustar coas obrigacións que se financian con remanente de tesourería para gastos xerais e as desviacións de financiamento do exercicio derivadas dos gastos con financiamento afectado, xa que estas circunstancias distorsionan o resultado orzamentario. Cando o resultado orzamentario axustado do exercicio é negativo, atopámonos diante dunha situación financeira que ten que ser analizada e se é o caso corrixida, xa que este saldo manifesta a incapacidade dos dereitos recoñecidos no exercicio para atender as obrigacións xeradas no mesmo, e por tanto un incumprimento do principio de estabilidade orzamentaria.
 • Taxas e prezos públicos

  Cando o Concello realiza actividades que benefician ou interesan particularmente aos cidadáns, pode esixir taxas ou prezos públicos. Tamén esixirase unha taxa cando teña lugar o aproveitamento especial da vía pública a favor dun particular. Exemplos típicos de actividades polas cales se esixe unha taxa son a recollida do lixo, a concesión dunha licenza urbanística ou un vao. Ten que pagar a taxa a persoa que se beneficia do dominio público ou dun servizo ou actividade que realiza o Concello. É o Concello quen determina mediante as ordenanzas fiscais o importe da taxa. A diferenza entre unha taxa e un prezo público é que a taxa establécese para servizos que só presta o Concello (exemplo o vaos), e o prezo público utilízase para aqueles servizos que tamén poden ser prestados por unha empresa privada (como por exemplo as garderías).