Que significa...?

Atopamos 1 resultados relacionados con Aforro neto.

  • Aforro neto

    A magnitude do aforro neto é un indicador da situación financeira da entidade local, da capacidade de poder atender no seu vencemento a carga financeira do endebedamento. Calcúlase da seguinte maneira: suma dos ingresos liquidados correspondente a impostos, taxas e prezos públicos, transferencias correntes e ingresos patrimoniais, menos os gastos relativos a persoal, bens correntes e servizos e transferencias correntes (non se contemplan os gastos financiados con remanente de tesourería para gastos xerais). A este resultado ténselle que restar a anualidade teórica de amortización correspondente aos préstamos concertados a longo prazo e aos avais a terceiros pendentes de reembolsar.