O percorrido dos meus impostos

1. A recadación local

Realízase a través de impostos directos -como o imposto de bens inmobles (IBI) ou o de vehículos de tracción mecánica (IVTM)- e de taxas -como a de recollida do lixo.

2. Outras fontes de ingresos

O diñeiro recadado local é complementada por transferencias do goberno central e do goberno rexional de Galicia, que son responsables da creación de outros ingresos, como o IVE e imposto sobre a renda.

3. En que se emprega?

O concello emprega o diñeiro recadado, xunto con outras fontes de financiamento como a débeda, para manter os servizos públicos e a infraestrutura da cidade.

Os ingresos e gastos no Concello de Santiago

Ano

Datos orzamentarios en

 • Total Executado
  • Ingresos

  • Gastos

 • Total Orzado
  • Ingresos

  • Gastos

Indicadores orzamentarios

O cálculo dos indicadores utiliza as cifras de execución para os anos cuxa liquidación está pechada, ou o orzamento aprobado en caso contrario.

Fontes de datos

Nota

 • Ingresos e gastos inclúe só o Concello de Santiago.
 • O axuste da inflación realízase o 1 de xaneiro de 2020. A taxa de inflación anual é a media da taxa interanual dos doce meses do ano.